Άνθρωπος: ο αναθρών ά όπωπε

Η ανακάλυψη είναι η εύρεση και για πρώτη φορά χρήση ή διατύπωση κάποιου προϋπάρχοντος πράγματος. Αντιδιαστέλλεται με την εφεύρεση, η οποία είναι η επινόηση μη προϋπάρχοντος.

­
Loading...